Biřmování

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha Svatého, kterého Pán seslal v den Letnic na apoštoly. Tento dar Ducha Svatého připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné Tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. (více o této svátosti zde)

Katechismus katolické církve charakterizuje biřmování takto:
„Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jehož jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k naplnění křestní milosti. Vždyť svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.“ (KKC 1285)
 
Co to vlastně znamená se přihlásit?
  • Ten, kdo chce přijmout tuto svátost, by měl absolvovat přípravu, která by měla trvat do jara roku 2019, a měla by být prožívána ve společenství.
  • Přihláškou je pravidelná a plná účast na nedělní mši svaté - plnou účastí se rozumí také přijetí Těla Pána Ježíše ve Svatém Přijímání. 
  • Biřmovanec (kandidát přijetí svátosti biřmování) by měl mít v den přijetí svátosti nejméně 15 let - horní hranice není stanovena.
  • V rámci přípravy bude postupně probráno 25 témat a přečteme Evangelia podle sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana.
  • Setkání budou vždy v neděli po mši svaté - termíny viz níže.
  • Každé setkání bude trvat asi 1/2 hodiny a kandidáti obdrží domácí úkol, který donesou na další setkání. 
  • Součástí přípravy bude po Velikonocích 15 minutový motivační rozhovor s knězem a písemný vědomostní závěrečný test.
  • Během přípravy bude pro každého biřmovance povinná účast na společném víkendu v Rajnochovicích v mládežnickém centru (termín bude upřesněn).
  • Pro úspěšné absolvování přípravy bude tolerována omluvená neúčast na dvou přípravných setkáních.
*
 Termíny nejbližších přípravných setkání:
 
  3. 12. 2017:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
 
10. 12. 2017:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
 
17. 12. 2017:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
 
    7. 1. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
 
  14. 1. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
 
  28. 1. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
*
Zpytování svědomí pro mládež

Úvodní otázky:

Přistupuji ke svátosti smíření s upřímnou touhou po očištění, po obrácení, po obnově života a hlubším přátelství s Bohem?

Zapomněl jsem nebo úmyslně zatajil v minulých zpovědích nějaké těžké hřích?

Vykonal jsem uložené pokání? Nahradil jsem způsobenou škodu?

Snažil jsem se uskutečnit předsevzetí a nápravu života podle Evangelia?

Povídá se, že když se jeden člověk z Turína zpovídal Donu Boskovi, dostal otázku:

„Jak dlouho jste nebyl u zpovědi?"

„Naposledy před deseti lety.“

„Dobře,“ povídá klidně Don Bosko, „dáte mi deset stříbrných!“

„Jakže,“ podivil se kajícník, „myslel jsem, že rozhřešení je zdarma!“

„Tak vy jste to věděl,“ odpověděl Don Bosko, „a přesto jste čekal deset let!!!“

Chtěl, aby si ten člověk uvědomil nesmyslnost svého počínání.

Copak to není divné, být dobrovolně nemocný deset let, přestože lék – svátost smíření – je na dosah ruky?

*

1. Vztah k Bohu - základní postoj

Jaká je moje víra: Věřím v jediného pravého Boha, v Ježíše Krista, našeho Vykupitele a v Ducha Svatého, který nás má osvěcovat v celém našem životě?

Směřuje můj život k cíli, k němuž mne Bůh volá - „Buďte dokonalí, jako je váš Otec v nebesích dokonalý“?

Chci přijmout vůli Boží, jak se modlím v Otčenáši, nebo prosazuji svou vůli? Umím prosit za dar víry?

2. Vztah k Božímu slovu

Snažím se žít z Kristova evangelia? Čtu proto Písmo Svaté, abych poznal, co Kristus ode mne žádá? Prohlubuji pravidelně své náboženské vzdělání?

3. Vztah ke svátostem

Jsem přesvědčen, že smíření s Bohem ve svátosti pokání je vstupní branou k co nejbližšímu spojení s Pánem? Poznávám ve Sv. Přijímání příležitost prohlubovat neustále tento kontakt s živým Bohem? Využívám rád a s velkou láskou této možnosti?

4. Vztah ke mši sv. a k modlitbě

Jak prožívám sváteční den? Jaké místo má modlitba v mém životě? Dokáži modlitbou nejenom prosit, ale také děkovat a myslet na jiné? Najdu si čas na osobní rozhovor s Bohem, snažím se poznávat, co Bůh ode mne žádá? Nejednám nikdy v životě zbaběle?

5. Vztah k rodině

Máš opravdový smysl pro pravou lásku, mírnost a jednotu? Panuje ve vaší rodině úcta, pomoc, porozumění? Hledáš pomoc Boží? Snažíš se poznávat, jaké má Bůh plány s tvým domovem a rodinou? Snažíš se podle těchto úmyslů Božích opravdu žít? Modlíš se někdy společně v rodině a za rodinu? Chodíš, pokud je to možné společně s blízkými na mši sv.?

6. Vztah k bližním

Můžeš říci upřímně, že miluješ druhého jako sám sebe? Nepřehlížíš vědomě či nevědomky druhého? To zn. uvědomuješ si, že ten druhý, ať je kdokoliv, je člověk stvořený k obrazu Božímu?
Neodpíráš ze sobeckých důvodů druhému službu? Nevyhledáváš jen ty lidi, kteří ti mohou přinést jenom výhody? Mluvíš druhým pravdu, nelžeš jim vědomě v závažných věcech? Máš smysl pro spravedlnost? Tedy přeješ každému, co mu patří? Neodsuzuješ své bližní?

 

Akt osobního zasvěcení Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci

Podle svaté Markéty Marie Alacoque

Pane Ježíši Kriste,

tvému nejsvětějšímu Srdci odevzdávám a zasvěcuji sebe samého a celý svůj život, abych mohl od této chvíle uctívat, chválit a milovat tvé Srdce, které pro nás bylo probodeno na kříži vojákovým kopím. Umiňuji si, že chci patřit jen tobě, a odříkám se všeho, co se ti na mně nelíbí.
Ježíšovo božské Srdce, buď mou láskou a cestou mého života. Milosrdné Srdce, chraň mě před útoky zlé moci. Před mou hříšností a slabostí, vždyť ve tvou nekonečnou dobrotu vkládám veškerou svou důvěru a naději na svatost.
Láskyplné Srdce, přiviň mě k sobě a dej mi poznat Otce. Ať tvá láska, štědrý dar Ducha svatého, pronikne tak hluboko do mého srdce, abych vždycky myslel na tebe a věrně tě následoval.  Ať je mé jméno v tobě zapsáno, Srdce mého Pána a Boha, protože nesmírně toužím po tom, nalézt své největší štěstí a dokonalou radost v možnosti žít a umírat jako tvůj věrný služebník a apoštol.

Amen

Překlad Jindra Hubková

© 2011 - Helena Frolková