Biřmování

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha Svatého, kterého Pán seslal v den Letnic na apoštoly. Tento dar Ducha Svatého připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné Tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. (více o této svátosti zde)
Katechismus katolické církve charakterizuje biřmování takto:
„Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jehož jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k naplnění křestní milosti. Vždyť svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.“ (KKC 1285)
 
Co to vlastně znamená se přihlásit?
  • Ten, kdo chce přijmout tuto svátost, by měl absolvovat přípravu, která by měla trvat do jara roku 2019, a měla by být prožívána ve společenství.
  • Přihláškou je pravidelná a plná účast na nedělní mši svaté - plnou účastí se rozumí také přijetí Těla Pána Ježíše ve Svatém Přijímání. 
  • Biřmovanec (kandidát přijetí svátosti biřmování) by měl mít v den přijetí svátosti nejméně 15 let - horní hranice není stanovena.
  • V rámci přípravy bude postupně probráno 25 témat a přečteme Evangelia podle sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana.
  • Setkání budou vždy v neděli po mši svaté - termíny viz níže.
  • Každé setkání bude trvat asi 1/2 hodiny a kandidáti obdrží domácí úkol, který donesou na další setkání. 
  • Součástí přípravy bude po Velikonocích 15 minutový motivační rozhovor s knězem a písemný vědomostní závěrečný test.
  • Během přípravy bude pro každého biřmovance povinná účast na společném víkendu v Rajnochovicích v mládežnickém centru (termín bude upřesněn).
  • Pro úspěšné absolvování přípravy bude tolerována omluvená neúčast na dvou přípravných setkáních.
*
 Termíny nejbližších přípravných setkání:
 
 
  15. 4. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
 
  28. 1. 2018:  Tvarožná Lhota a Kněždub - po mši svaté
*
© 2011 - Helena Frolková