Fatima 2017

   

 

Svátek archandělů 2017
 
Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot v měsíci. Zvažte, jestli právě vy nebo vaši farníci nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci. Ctihodná služebnice Boží sestra Konsoláta Betrone říká:
 „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.“
– Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
– Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
– V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
– Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
– Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 – Chudým se dostane příbytku a chleba.
– Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
– Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou. – Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 – Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.
 – Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
– Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
– Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
– Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
– Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 – Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
– Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
– Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
– Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
– Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
– Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
– Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
– Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
– Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
– Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
– Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez zvláštních obtíží.
– Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem Já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
– Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
– Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.
Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.” Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku.
Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

 


 Novéna k Panně Marii Fatimské

JUBILEJNÍ MODLITBA ZASVĚCENÍ
 
Zdrávas, Matko Páně,
Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami, 
Ty jsi obraz Církve oděné do velikonočního světla,
Ty jsi sláva našeho lidu,
Ty jsi vítěz nad znamením zla.

Proroctví milosrdné lásky Otce,
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha Svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.

Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je útočištěm hříšníků
a cestou vedoucí k Bohu.

V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce,
odevzdávám se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy.

A takto obklopen (-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou,
smím chválit Hospodina navěky věků.
Amen

MODLITBA ZA MÍR
 
Bože, Nejsvětější Otče,
který jsi nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše
a skrze Něj jsi nás chtěl přivést k svému Srdci
- na tomto místě, kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě
a kde nás Anděl Míru povzbuzuje ke klanění Bohu - ,
dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír;
ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti,
ať všichni dosáhneme míru v srdci
a na přímluvu Královny Míru
se smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří a roste bratrství.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.


MODLITBA ZA PAPEŽE

Pane,
Dobrý Pastýři lidstva,
ty jsi svěřil Petrovi a jeho nástupcům
poslání posilovat bratry ve víře
a objasňovat jim smysl slyšeného Slova
- na tomto místě, kde se fatimští pasáčci
stali svědky hluboké úcty ke Svatému otci
a horoucí lásky k Církvi -,
prosíme Tě, aby Tvůj Duch Moudrosti
osvěcoval Papeže Františka v jeho poslání nástupce Petra;
ať ho Tvé Milosrdenství chrání a posiluje;
ať svědectví Tvých věřících ho utvrzuje v jeho poslání,
a ať láskyplná přítomnost Panny Marie je pro něj znamením Tvé lásky;
ať je silný ve víře, odvážný v naději a horlivý v lásce.
Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem, v jednotě Ducha Svatého, navěky věků.
Amen
Otče náš…, Zdrávas, Maria…, Sláva Otci…

© 2011 - Helena Frolková