Aktuality
Návštěva nemocných

 

Tvarožná Lhota           5. říjen          2. listopad         30. listopad           

 Kněždub                     6. říjen          3. listopad           1. prosinec             

                                               

SETKÁVÁNÍ  NAD PÍSMEM SVATÝM

Pastorační dům Tvarožná Lhota

Každé první úterý v měsíci:  3. říjen      7. listopad      5. prosinec     

Pastorační plán naší farnosti - 2017

 

Svátek archandělů 2017

Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot v měsíci. Zvažte, jestli právě vy nebo vaši farníci nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci. Ctihodná služebnice Boží sestra Konsoláta Betrone říká:

 „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.“

– Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.

– Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.

– V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.

– Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.

– Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.

– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.

 – Chudým se dostane příbytku a chleba.

– Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.

– Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou. – Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.

 – Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.

 – Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.

– Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.

– Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.

– Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.

– Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.

 – Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.

– Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.

– Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.

– Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.

– Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

– Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

– Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

– Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.

– Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.

– Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.

– Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez zvláštních obtíží.

– Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem Já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.

– Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.

– Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.

– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.” Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku.

Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám

arcibiskup Jan.

1.   CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY

Slavnost Ježíše Krista Krále – neděle 26. listopadu

První neděle adventní – začátek nového církevního roku – 3. prosince

 2.  SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST:

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě: sobota 23. září  

Slavnost Všech Svatých a vzpomínka na zemřelé:

středa a čtvrtek 1. a 2. listopadu 

3. SPOLEČNÉ MŠE SV. VE FARNOSTI:

Za kněžská a řeholní povolání první čtvrtek v měsíci

Za nemocné první pátek v měsíci v Tvarožné Lhotě

Za vinaře:  27. prosince v 17:00 v Kněždubu

Za rodiny: svátek Svaté Rodiny 31. prosince

 Kurz pro pastorační pomocníky

Práce z předmětu Církevní dějiny

Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření a pro péči o chudé. Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů.
František se narodil v umbrijském městě Assisi v r. 1181 nebo 1182 Petru Bernardonovi, bohatému obchodníku s látkami, a jeho ženě Pice, která byla francouzského původu. Otec svého syna nazýval Francesco (Francouzek), přestože byl původně pokřtěn jménem Jan. Mladý František si užíval života plnými doušky. Stal se vůdcem assiské zlaté mládeže. Bojoval ve válce mezi Assisi a Perugií, což vlastně byla válka mezi měšťany a šlechtici, za které se postavila Perugie. Zúčastnil se tak i bitvy u Collestrady, kde byli assiští měšťané poraženi a František byl spolu s ostatními uvězněn. Když byl propuštěn a vrátil se do Assisi, léčil se z nemoci, která ho ve vězení postihla. V té chvíli začal více uvažovat o smyslu života.
Roku 1204 zamířil do Puglie, aby se přidal k vojsku, protože toužil po tom, aby byl za nějaký statečný čin pasován na rytíře. Cestou měl však vizi, ve které byl upozorněn na pomíjivost všeho, oč se doposud snažil. Vrací se do Assisi a v častých modlitbách prosí Pána, aby mu ukázal, jak má naplnit jeho vůli. Zásadní obrat nastal tehdy, když přemohl sám sebe a začal sloužit malomocným, mezi které „ho sám Pán zavedl“. Na tuto chvíli vzpomínal ještě i na sklonku svého života.
Jednou, když se modlil před obrazem Ukřižovaného v napolo rozbořeném kostelíku sv. Damiana, slyšel Kristův hlas: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ František okamžitě započal s opravou. Následně došlo ke konfliktu s Františkovým otcem, který nemohl pochopit jednání svého syna. František se zcela zřekl svého majetku, vyžebrával si na živobytí a věnoval se obnově chátrajících kostelů i církevního života v okolí Assisi.
24. února 1208, na svátek sv. Matěje, právě když dokončil opravu kostelíka Panny Marie Andělské na místě zvaném Porciunkula, slyšel číst evangelium o rozeslání učedníků. Od té chvíle začal žít životem chudého putujícího kazatele a hlásat zvěst smíření, pokoje a dobra. Vzápětí mu Pán poslal první bratry a František poznal, že nemá žít sám, ale ve společenství.
Když bylo bratří dvanáct, putoval František spolu s nimi do Říma, aby požádal papeže o schválení své první řehole. Byla to stručná pravidla společenství, složena převážně z evangelních citátů. Papež Inocenc III. mu jeho řeholi ústně schválil.
Roku 1212 se k evangelnímu způsobu života svatého Františka připojila také sv. Klára z Assisi, která pocházela ze šlechtické rodiny Favaronů. Po několika dnech ji následovaly další dívky a vzniklo tak sesterské společenství Chudých paní, které tvoří tak zvaný Druhý františkánský řád - klarisky. V této době se zrodilo též bratrstvo Kajícníků z Assisi, tvořené lidmi žijícími jak ve stavu svobodném, tak i v manželském. Uskutečňovali Františkův ideál, aniž by opustili běžný způsob života. Tak vznikl Třetí řád, dnes nazývaný Sekulární františkánský řád.
František toužil šířit poselství Kristova pokoje a dobra po celém světě. Roku 1212 se pokusil odcestovat do Sýrie, kde stáli proti sobě křesťané a Saracéni ve zbrani. Vítr však zahnal loď do Dalmácie. Při druhém pokusu (1213-1214) František směřoval do Maroka, ale tentokrát mu v tom zabránila nemoc, která ho postihla ještě před tím, než se stačil ve Španělsku nalodit.
Roku 1215 se konal IV. lateránský koncil, který zakázal zakládat nové řády. Každá nově vzniklá instituce zasvěceného života měla převzít řeholi a organizaci některého schváleného řádu. Pokud šlo o Menší bratry, prohlásil papež Inocenc III., že jejich způsob života potvrdil Apoštolský Stolec již před tímto koncilem. Později, když se řád stále více rozrůstal, bylo třeba doplnit původní stručná pravidla a uvést je v soulad s novými církevními předpisy. Definitivní znění Františkovy řehole pro Menší bratry bylo schváleno 29. listopadu 1223.
Roku 1219 se František spolu s dalšími bratry vydal znovu na cestu do Orientu. Při obléhání Damietty křižáky se mu podařilo proniknout pokojnou cestou přes bojovou linii až k egyptskému sultánovi a získat si jeho náklonnost. Jedním z plodů této cesty byla možnost trvalého usídlení Menších bratří ve Svaté zemi.
Nejvýraznějším rysem Františkovy spirituality byla láska ke Kristu a hluboké prožívání všeho, co bylo spojeno s tajemstvím jeho vtělení a lidství. 25. prosince 1223 slavil v Grecciu slavnost narození Páně na způsob „živých jesliček“. V přírodní jeskyni, upravené podle vyprávění evangelia jako betlémská stáj, byla sloužena mše svatá. Lidé tak mohli na vlastní oči vidět, prožít a hlouběji pochopit lásku a pokoru Božího Syna v tajemství jeho vtělení.
Veliká byla také Františkova úcta k Eucharistii, neboť v ní viděl Krista přítomného na tomto světě stejně, jako když pobýval se svými apoštoly. Zvláště ho však přitahovalo tajemství kříže. Toužil milovat i trpět jako Ježíš, když za nás umíral na kříži. V tom mu Pán vyhověl zázračným způsobem – 14. září 1224, když František dlel na modlitbách na hoře zvané La Verna. Zjevil se mu v podobě ukřižovaného serafa a František obdržel stigmata – rány Kristovy, které mu zůstaly vtištěny až do smrti.
 
      V posledních letech svého života byl téměř slepý a velmi vážně nemocný. Probouzel však i nadále ve svých bratrech a rovněž v ostatních lidech lásku k Bohu a ochotu k vzájemnému smíření. Zemřel v blízkosti kostelíka Panny Marie Andělské večer 3. října 1226.
Papež Řehoř IX. jej prohlásil za svatého již 16. července 1228. V r. 1939 byl prohlášen patronem Itálie a v r. 1980 ho papež Jan Pavel II. ustanovil za patrona ekologie.
 
Použité zdroje a literatura:
-       internet
-       kniha Jacques Le Goff, Svatý František z Assisi
 
Vypracoval: Jan Lukaštík
Ve Tvarožné Lhotě dne 1. 6. 2017

 

 

 

 

© 2011 - Helena Frolková