Hledání pravého obrazu Boha

Hledání pravého obrazu Boha

Je těžké, dokonce i troufalé, lidským pohledem definovat Boha. Přesahuje všechny kategorie a pojmy a vymyká se naší představivosti. Přesto se lidé všech dob pokoušejí vytvářet svoje vlastní představy o Bohu. Někdy jsou natolik vzdálené originálu, že vztah s Bohem spíše narušují, než umožňují. Z tohoto pohledu není divu, že řada lidí v Boha nevěří. Odmítají totiž jenom jakousi jeho karikaturu, o níž se domnívají, že vystihuje Boha, protože jim Boha dosud nikdo nepředstavil v pravém světle.
Zkusme nyní ve světle Bible očistit některé zakořeněné představy lidí o Bohu aspoň od nejčastějších omylů a karikatur.
          
 
Bůh uvedl vše do chodu, stanovil přírodní zákony a vzdálil se. A až svět „dotiká“, pak přijde vše vyúčtovat.
* Bůh je vždy s námi! Nebeský otec se nám představil v Ježíši Kristu jako Emmanuel - to znamená v překladu „Bůh s námi“ (Evangelium)  - jako ten, kdo je nám blíž než my sami sobě, žádný detail našeho života mu není lhostejný.
     
Bůh je tu od toho, aby sledoval naše přestupky, aby je evidoval a trestal. Jinými slovy - strážce zákona. Někteří z nás v dětství možná slýchali výhrůžku: „Pánbůh tě vidí a potrestá!“ Upřený pohled takového boha vyvolává strach a nejistotu: co zase bude, co jsem to zas provedl.
 
* Ježíš nám představuje Boha, který nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Bůh je Bohem milujícím! „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. list Janův 1, 9)
     
Takovýto bůh všechno řídí, nic se nedá ovlivnit, vše je dáno předem. Člověk na svém osudu nic nezmění, ať dělá, co dělá. Celý svět i život každého jednotlivce je jakoby neviditelnými drátky ovládán ze zákulisí.
* Bůh respektuje svobodu člověka! Ježíš Kristus mluvil o jiném vztahu mezi Bohem a člověkem: „Nenazývám vás služebníky, ale přáteli“ (Janovo evangelium 15, 15)
   
Podle tohoto pojetí je Bůh jen vysoká inteligence, vyšší moc, vesmírná vše – pronikající energie. Ale ne živá bytost, s níž je možné žít ve vztahu. Člověk sice rozumem uznává, že Bůh může existovat, ale nekomunikuje s ním. Tento bůh nezná cit. Nemá soucit ani se mnou ani se světem.
* Bůh je živou osobou, se kterou můžeme mít osobní vztah. Přichází v Ježíši Kristu na Zem, aby člověka oslovil, dal se mu poznat, nabídl mu svou pomoc a cestu k sobě. Křesťanská víra není jen uznáním Boží existence nebo ztotožněním se s naukou o Bohu, ale navázáním a prohlubováním osobního vztahu s Bohem. Je to život s Bohem.
 
Můj obraz BOHA
© 2011 - Helena Frolková