Lektoři

Modlitba lektora

Ne já, Pane, jsem si vybral službu lektora, ale Ty sám jsi to měl už dávno v plánu. Ty sis mě vybral a ve vhodný čas zavolal do své služby. Vložil jsi mi touhu do srdce a odvahu říct:"Ano."
Děkuji Ti, Všemohoucí Bože, že mohu být užitečný a upotřebitelný pro Tvůj plán spásy. Prosím tě, dej mi ochotu se zdokonalovat, dej mi touhu po Tobě a dej mi upřímnou pokoru, aby mé srdce a má ústa oslavovala jen Tebe. Očisti mé srdce i mé rty ohněm Ducha svatého, abych byl hoden důstojně zvěstovat Tvé Slovo. Uschopni mě, aby ses Ty sám, skrze mé předčítání Tvého Slova, živě dotýkal všech, kteří Ti pozorně naslouchají a probouzel v jejich srdcích Touhu po Tobě. Panno Maria, prosím, vypros mi milost a dary Ducha svatého, abych i já stejně jako ty, celým svým životem říkal "ANO" k Boží vůli a Jeho plánům pro můj život. Aby se i u mne Boží Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Přijď Duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněné Panny Marie a naplň nás, jako jsi naplnil Ji, aby se i v nás a ve všech, kteří Boží Slovo slyší, mohl narodit Boží Syn.

Amen.

© 2011 - Helena Frolková