Modlitby maminek v naší farnosti

 

Modlitby maminek v naší farnosti vznikly na podzim roku 2011.

Maminky se scházejí ke společným modlitbám za své děti a za ty, které chtějí svěřit prostřednictvím modliteb do Božích rukou.

V úvodu setkání zazní prosba k Duchu svatému, aby vedl všechny myšlenky a slova. Následuje modlitba za ochranu, odpuštění, za jednotu srdce i mysli, čtení z Bible a celé setkání je propojeno písněmi. Ve společných modlitbách se všechny problémy a starosti odevzdávají Bohu. S důvěrou se vkládají do modliteb a Bůh je svým zásahem proměňuje.

Díky modlitbám se události v životě člověka proměňují a člověk tak vnímá nejedno znamení, nejeden zázrak. Skrze nepatrné skutky, skrze maličkosti se vnáší do života více a více světla.

Při setkání se buduje vzájemná důvěra. Maminky si neradí, nehodnotí se navzájem, nemluví o důvěrnostech mimo skupinku. Je na každé mamince, jak modlitební setkání prožije. Jde o to, aby se každá maminka cítila co nejlépe.

Setkání probíhá pravidelně každou středu ve 20 hodin na faře. První středu v měsíci jsou modlitby v kostele. Na každém setkání se modlí devět modliteb z modlitební brožurky, kterou dostává každá maminka. Setkání se mohou účastnit jak maminky biologické tak i maminky duchovní (křestní, biřmovací ...).

Důležitost společných modliteb je velmi vzácná a člověk vnímá svůj osobní pokrok ve vztahu k Bohu daleko intenzivněji. A čím více se člověk přibližuje Bohu, tím více dostává milostí.

 

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my.

Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš.

Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je,

abys Ty mohl konat v jejich životě

– ne podle naší představy,

ale podle své moudrosti a lásky.

Amen.

 

Modliteb se může účastnit kterákoliv maminka, která ve svém srdci cítí,

že by tato cesta byla pro ni jednou z možností, jak se přiblížit Bohu.

 

 

© 2011 - Helena Frolková