Nedělní liturgie

14. neděle v mezidobí - 3.07.2022

1. ČTENÍ

Čteni z knihy proroka Izaiáše 
    Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy.
Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů.
Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících."
 

Žalm

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země!
Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu jeho jména, – vzdejte mu velkolepou chválu! – Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla!
Odp.
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěvuje tvé jméno. – Pojďte a pozorujte Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
Moře proměnil v souš, – suchou nohou přešli řeku, – proto se radujme v Bohu! – Vládne svou mocí navěky.
Odp. 
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh buď veleben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal svou lásku.

Odp.

2. ČTENÍ

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. 
Bratři! 
    Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření.
A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity.
A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen.


EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 
    Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte.
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto do¬mu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“
Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi."

 

15. neděle v mezidobí - 10.07.2022

1. ČTENÍ

Čtení z páté knihy Mojžíšovy

Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslou­chat hlas Hospodina, svého Boha, a za­chovávat jeho příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, a ob­rátíš se k Hospodinu, svému Bohu, ce­lým srdcem a celou duší.
Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Není na nebi, že bys musel říkat: ´Kdopak nám vy­stoupí do nebe, aby nám ho snesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?´ Není daleko za mořem, že bys musel říkat: ´Kdopak nám překročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?´ Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachová­vat.“  

Žalm

Odp.: Hledejte, ubožáci, Hos­podina a pookřejte v srdci.
Obracím se modlitbou k tobě, Hospo­dine, – v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své veliké lásce, – věrně mi po­moz! – Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dob­rotivá, – obrať se ke mně se svým ne­smírným slitováním.
Odp. 
Já jsem ubohý a plný bolesti, – ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. – Písní budu slavit Boží jméno, – velebit je budu zpě­vem chvály.
Odp. 
Neboť Bůh pomůže Siónu – a vystaví judská města. – Zdědí je potomci jeho služebníků, – budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Odp. 
Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast.
Odp.

2. ČTENÍ 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. 
Ježíš Kristus je věrný obraz nevidi­telného Boha, prvorozený z celého tvor­stva. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i nevidi­telný; ať už jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti – všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
A on je hlava těla, to je církve: On je počátek, prvorozený mezi vzkříše­nými z mrtvých. Tak má ve všem pr­venství. Bůh totiž rozhodl, aby v něm sídlila plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví, prolitou na kříži, zjedná pokoj.

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 
   Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“
Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zá­koně? Jak tam čteš?“
On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“
Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“
Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“
Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu.
Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hos­tince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ´Starej se o něho, a co vynalo­žíš navíc, já ti doplatím, až se budu vra­cet.´
Co myslíš, kdo z těch tří se zacho­val jako bližní k tomu, který se octl mezi lupič?“
On odpověděl: „Ten, kdo mu pro­kázal milosrdenství.“
A Ježíše mu řekl: „Jdi a stejně jed­nej i ty!“"


 Liturgie na týden

 

© 2011 - Helena Frolková