Svatodušní novéna
Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá Církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě Církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině.
Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den alespoň svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu Svatý) 422 v kancionálu, nebo sekvenci Veni Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu Přesvatý) 423 v kancionálu, popř. každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha Svatého seslal“ 
 
Texty noveny:
 
1. den: Touha po Bohu
V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: "Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. (Jan 7,37-39)
Jedním z předpokladů přijetí daru Ducha Svatého je touha, žízeň po Bohu, po jeho lásce, pokoji a radosti, touha po božském životě v nás. Tato vnitřní žízeň je v nás vyvolána skrytým působením Ducha Svatého, který nás skrze ni zve k větší otevřenosti pro Boží působení v našich srdcích. Je to odlesk touhy, kterou Bůh touží po člověku a jeho lásce, dříve než si člověk uvědomí svoji touhu po Bohu.
Chválíme Tě, Pane, za dar touhy a děkujeme Ti za žízeň po životě, po lásce, pokoji a štěstí, za žízeň po Bohu.
Děkujeme Ti, Pane, za tvoji touhu po nás. Prosíme Tě za odpuštění, že jsme touhy svého srdce v sobě zašlapali a chtěli je naplnit mimo Tebe. Prosíme Tě o pravou žízeň po Bohu, po Duchu Svatém.
 
2. den: Dar moudrosti
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu moudrosti! Pouč naše srdce, abychom měli stále před očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abychom dávali přednost před pozemskými a rozpoznali cestu vedoucí k věčnému životu. Pomoz nám být stále připravenými raději se vzdát cti, bohatství a radostí tohoto světa než ztratit Tvou milost a věčnou spásu.
Otče nás ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
3. den: Dar rozumu
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu rozumu! Osviť nás, abychom správně pochopili a srdcem přijali tajemství spásy a Božího zjevení. Abychom prodlévali ve světle svaté víry a ve všech životních situacích rozpoznali působení Tvé prozřetelnosti. Učiň nás hodným Tě jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž vycházíš.
Otče nás ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
4. den: Dar rady
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu rady! Stůj milostivě při nás v každé nouzi, těžkosti a zoufalství. Dej nám poznat, co je nutné ke Tvé oslavě a k spáse nás i všech lidí. Ochraňuj nás před všemi bludy a veď nás po správné cestě Tvých přikázání.
Otče nás ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
5. den: Dar síly
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu síly! Posiluj naši slabou vůli ve všech pokušeních a trápeních tohoto života, abychom odložili jakýkoliv lidský strach, odvážně vyznávali víru, v nesnázi trpělivě vytrvali a obstáli ve všech úkladech ďáblových.
Otče náš ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
6. den: Dar umění
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu umění! Uč nás poznávat v zázraku stvoření Tvou všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe oslavovat, jenž jsi počátek i konec všech věcí. Pronikni hluboko do našeho srdce, abychom se ve svém životě vždy slovy i skutky řídili podle Tvých přikázání. Veď naši mysl, abychom si nepřáli vědět a znát nic, co by pro nás bylo neužitečné či škodlivé.
Otče nás ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
7. den: Dar zbožnosti
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu zbožnosti! Dej nám smýšlení dětské odevzdanosti a vřelé důvěry v Boha, našeho Otce. Probuď v nás pravou velkodušnost a nedopusť, abychom se zalekli nějaké oběti. Ať se náš život stane působením Tvé milosti neutichající modlitbou chvály a díků před Boží velebností.
Otče nás ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
8. den: Dar bázně Boží
Přijď, ó Duchu Svatý, Duchu bázně Boží! Naplň nás srdce svatou bázní, abychom měli Boha vždy před očima a snažili se vyhýbat všemu, co by se mohlo znelíbit Jeho velebnosti.
Otče nás ….Zdrávas Maria… Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému nebo desátek růžence „který Ducha Svatého seslal“ 
 
9. den: Dary pro službu v Církvi
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. (1 Kor 12, 4-11)
Duch Svatý nám dává zvláštní dary, kterými nás uschopňuje k něčemu, co nás přesahuje, co je nad naše lidské schopnosti. Tyto dary nemají za cíl naše posvěcení, jsou to dary pro službu ve společenství.
Chválíme Tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za Církev, kterou obdarováváš a ve které smíme žít a v ní sloužit. Prosíme také o to, abychom byli ochotni sloužit v Církvi v moci a síle Ducha Svatého. Prosíme Tě o dary Ducha Svatého, které k této službě potřebujeme. Amen.
© 2011 - Helena Frolková