Věřím v Boha
Věřím v BOHA
Začali jsme před 11 dny přípravu na Velikonoce, postní dobu. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr osobní. Měl by vyvěrat z lásky k Tomu, který „si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne,“ jak píše svatý Pavel (Gal 2,20). A proto chceme v době postní v nedělních promluvách zaměřit se na náš vztah k BOHU – vztah, kterému říkáme VÍRA.
Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ 
Britský matematik, filosof, logik a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1950 Bertrand Russell podrobně vyložil, proč nemůže věřit v Boha. Jeden z jeho přátel se ho žertem zeptal, co by pan profesor řekl, kdyby se mu mělo přece jenom stát, že by se po smrti octl tváří v tvář Bohu. Russell odpověděl: "Řekl bych mu: Pane, neposkytl jste nám o sobě dost důkazů!"
Mnoha lidem je tato odpověď velmi blízká. Mají pravdu? Věřící se po staletí snažili se ukázat světu důkazy pro existenci Boží. Není snad nutné zde všechny uvádět. Zmiňme se alespoň o některých. Jsou nám velice blízké
  1. Dílo stvoření: Ale právě s tímto plánem se setkáme v celé přírodě. Buňka - geniální chemická laboratoř… Oko - dokonalý automatický přístroj… Leteckotechnické vymoženosti ptáků a hmyzu - špičkové technické výkony…
Vzniklo celé nové odvětví vědy - bionika - která využívá divů přírody pro techniku. Geniálně jednoduché rychloměry pro letadla, zatáčkoměry, povrchové obložení ponorek - to vše bylo odpozorováno od přírody.
Svět je plný moudrosti, řádu a plánu. Kde je plán, musel někdo plánovat. Kde je řád, musel někdo ten řád ustanovit. Kde je moudrost, musel někdo myslet. Dostáváme se tak k pojmu nekonečné Inteligence, k Bohu.
2. Jiná cesta k poznání Boha si všímá příčinnosti ve světě: Například: věta, kterou právě slyšíte, je vytištěna na papíře, který byl vyroben ze dřeva, které je ze stromu, který vyrostl ze semene, které… je možno pokračovat až kamsi daleko k první příčině.
Touto příčinou nemůže být hmota - ta by vyžadovala opět další příčinu. První příčinou může být jen nehmotná bytost, nekonečná a všemohoucí, která má příčinu svého bytí sama v sobě - Bůh.
3. Ještě se můžeme zmínit o tzv. důkazu morálním: ve svém nitru se cítíme vázáni na velké hodnoty: na pravdu, věrnost, lásku, dobro,… Svědomí nás vede k uskutečňování těchto hodnot: prožíváme touhu po pravdě, lásce, dobru, věrností… V mezních situacích i za cenu vlastního života…
Musí být zřejmě nějaká moc, která je schopna člověku vložit do srdce, aby jednal právě takto - Bůh.
Rady papeže Františka na dobu postní:
Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom umožnili svému srdci tepat v souladu se Srdcem Ježíšovým. Celou svatou liturgií prostupuje tento pocit, a mohli bychom říci, že se ozývá ve třech slovech, která nám jsou nabízena, aby pomohla věřícímu srdci se zahřát: zastav, pohlédni a vrať se.
Zastav se trochu, zanech toho spěchu a nesmyslného shonu, který naplňuje duši hořkostí pocitu, že se nikdy nikam nedojde. Zastav, zanech této povinnosti žít uspěchaným způsobem, který rozptyluje, rozděluje a ničí čas rodiny, čas přátelství, čas dětí, čas prarodičů, čas vděčnosti… čas Boží.
Zastav, abys pohlédl a rozjímal!
Pohleď na znamení, jež zabraňují vyhasnout lásce, oživují plamen víry a naděje; na tváře, které žijící jemnocitem a dobrotou Boha, jenž působí mezi námi.
Pohleď a rozjímej o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. Ke všem? Ano, ke všem. Pohled na Jeho tvář je nadějným pozváním této postní doby k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace. Tato tvář nás nabádá volat: Boží království je možné!
Zastav, pohleď a vrať se. Vrať se do domu svého Otce. Vrať se beze strachu do toužebné a otevřené náruče svého Otce, který překypuje milosrdenstvím a očekává tě (srov. Ef  2,4)!
     Vrať se! Beze strachu: tato doba je příhodná pro návrat domů, do domu „Otce mého i vašeho“ (srov. Jan 20,17).  Je to doba určená našemu srdci, aby se nechalo pohnout. Setrvat na cestě špatnosti je pouze pramen zklamání a smutku. Pravý život je zcela jiný a naše srdce to dobře ví.
Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“  Amen O A M D G
© 2011 - Helena Frolková