Zpytování svědomí pro mládež
 

Úvodní otázky:

Přistupuji ke svátosti smíření s upřímnou touhou po očištění, po obrácení, po obnově života a hlubším přátelství s Bohem?

Zapomněl jsem nebo úmyslně zatajil v minulých zpovědích nějaké těžké hřích?

Vykonal jsem uložené pokání? Nahradil jsem způsobenou škodu?

Snažil jsem se uskutečnit předsevzetí a nápravu života podle Evangelia?

Povídá se, že když se jeden člověk z Turína zpovídal Donu Boskovi, dostal otázku:

„Jak dlouho jste nebyl u zpovědi?"

„Naposledy před deseti lety.“

„Dobře,“ povídá klidně Don Bosko, „dáte mi deset stříbrných!“

„Jakže,“ podivil se kajícník, „myslel jsem, že rozhřešení je zdarma!“

„Tak vy jste to věděl,“ odpověděl Don Bosko, „a přesto jste čekal deset let!!!“

Chtěl, aby si ten člověk uvědomil nesmyslnost svého počínání.

Copak to není divné, být dobrovolně nemocný deset let, přestože lék – svátost smíření – je na dosah ruky?

*

1. Vztah k Bohu - základní postoj

Jaká je moje víra: Věřím v jediného pravého Boha, v Ježíše Krista, našeho Vykupitele a v Ducha Svatého, který nás má osvěcovat v celém našem životě?

Směřuje můj život k cíli, k němuž mne Bůh volá - „Buďte dokonalí, jako je váš Otec v nebesích dokonalý“?

Chci přijmout vůli Boží, jak se modlím v Otčenáši, nebo prosazuji svou vůli? Umím prosit za dar víry?

2. Vztah k Božímu slovu

Snažím se žít z Kristova evangelia? Čtu proto Písmo Svaté, abych poznal, co Kristus ode mne žádá? Prohlubuji pravidelně své náboženské vzdělání?

3. Vztah ke svátostem

Jsem přesvědčen, že smíření s Bohem ve svátosti pokání je vstupní branou k co nejbližšímu spojení s Pánem? Poznávám ve Sv. Přijímání příležitost prohlubovat neustále tento kontakt s živým Bohem? Využívám rád a s velkou láskou této možnosti?

4. Vztah ke mši sv. a k modlitbě

Jak prožívám sváteční den? Jaké místo má modlitba v mém životě? Dokáži modlitbou nejenom prosit, ale také děkovat a myslet na jiné? Najdu si čas na osobní rozhovor s Bohem, snažím se poznávat, co Bůh ode mne žádá? Nejednám nikdy v životě zbaběle?

5. Vztah k rodině

Máš opravdový smysl pro pravou lásku, mírnost a jednotu? Panuje ve vaší rodině úcta, pomoc, porozumění? Hledáš pomoc Boží? Snažíš se poznávat, jaké má Bůh plány s tvým domovem a rodinou? Snažíš se podle těchto úmyslů Božích opravdu žít? Modlíš se někdy společně v rodině a za rodinu? Chodíš, pokud je to možné společně s blízkými na mši sv.?

6. Vztah k bližním

Můžeš říci upřímně, že miluješ druhého jako sám sebe? Nepřehlížíš vědomě či nevědomky druhého? To zn. uvědomuješ si, že ten druhý, ať je kdokoliv, je člověk stvořený k obrazu Božímu?
Neodpíráš ze sobeckých důvodů druhému službu? Nevyhledáváš jen ty lidi, kteří ti mohou přinést jenom výhody? Mluvíš druhým pravdu, nelžeš jim vědomě v závažných věcech? Máš smysl pro spravedlnost? Tedy přeješ každému, co mu patří? Neodsuzuješ své bližní?

 

© 2011 - Helena Frolková