Adorace

Pravidelná adorace

 

zimní období ( říjen – březen )

Tvarožná Lhota - 1. pátek od 15:00 - 17:50

Kněždub -             1.pátek od 8:00 - 16:50

letní období ( duben – září )

Tvarožná Lhota 1. pátek od 15:00 - 16:50

Kněždub -          1. pátek od 8:00 - 17:50

 1. březen   30.červen

 

Tvarožná Lhota          Večer chval každou neděli v 19.00hod.

 

 

 

Proč chvály?

Chvála je radostí z Boha a jeho oslavou.

Při večerech chval chceme jásat nad tím,

jaký je náš Bůh, nechat ho promlouvat a působit.

Hudbu přitom vnímáme jako mocný nástroj, který

nám pomáhá přiblížit se k Bohu, a který 

vyjádří to, na co jen slova nestačí.

Večery chval nejsou koncertem, ale 

časem stráveným v Boží přítomnosti.

 

Jsou místem setkání a modlitby.

Setkání s dobrým Bohem a lidmi.

Modlitby, protože milosrdný Bůh

nám dal svého milovaného Syna,

aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul,

ale měl život věčný.

Je běžné chválit Pána písněmi –

zpívat Mu ze srdce písně díků: „..

plni Ducha zpívejte společně žalmy,

chvalozpěvy a duchovní písně.

Zpívejte Pánu, chvalte ho   z celého srdce..“(Ef 5,19).

Na večerech chval nám jde o to,

abychom skrze písně, modlitby a slova

opětovali lásku našemu Bohu,

Otci, Synu i Duchu Svatému,

učili se přebývat v jeho blízkosti a

stávali se mu podobnými.

 

 

MŠE SVATÁ

Pán Ježíš mi dává sílu. Každou neděli se s ním setkám při MŠI SVATÉ. Když jdu kolem kostela, mohu pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku.
Na mši svatou přijdu včas a vhodně oblečen. Srdce očistím lítostí nebo je-li třeba svátostí smíření.

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.

ZDRÁVAS, KRÁLOVNO

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

POD OCHRANU TVOU

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

ANDĚLE BOŽÍ

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉ (ZDRÁVAS, MARIA)

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

MODLITBA PÁNĚ (OTČE NÁŠ)

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY (VĚŘÍM)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

MODLITBA RŮŽENCE

Růženec začíná vyzváním víry: Věřím v Boha. Následuje modlitba Páně Otče náš, pak 3x Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme. Pak následuje chvála nejsvětější Trojice Sláva Otci.
Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, 10x Zdrávas Maria a Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

SVĚDOMÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ

SVĚDOMÍ je Boží hlas v nás. Pomáhá nám poznat, co je správné a co ne. Svědomí si vychováváme tím, že se snažíme poznávat Pána Ježíše a poslouchat jeho přikázání.

Bůh nám odpouští hříchy ve svátosti smíření. Svátost smíření ustanovil Pán Ježíš.
Má několik částí: přípravu - zpytování svědomí, lítost a předsevzetí; vyznání; kající skutek a rozhřešení.

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

01. V jednoho Boha věřiti budeš.
02. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
03. Pomni, abys den sváteční světil.
04. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
05. Nezabiješ.
06. Nesesmilníš.
07. Nepokradeš.
08. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
09. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.

HŘÍCH

HŘÍCH je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Těžký (smrtelný) hřích je naprosto vědomé a naprosto dobrovolné přestoupení Božího zákona v důležité věci. Lehký (všední) hřích je přestoupení Božího zákona, které není buď plně vědomé nebo dobrovolné nebo se netýká důležité věci.

SVÁTOSTI

SVÁTOSTI jsou viditelná znamení Boží lásky.
Máme 7 svátostí: Křest, biřmování, svátost oltářní, svátost smíření, pomazání nemocných, svátost kněžství a svátost manželství.

Svátost křtu – uděluje milost Boží = stáváme se dítětem Božím a členem rodiny Božích dětí – církve. Vtiskuje nám do duše nezrušitelné znamení dítěte Božího. Očišťuje od dědičného hříchu a osobních hříchů (osobní hříchy v případě starších dětí a dospělých).

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii.
Na začátku:
Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…
Na zrnkách Otčenáše (1x):
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu (10x):
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na konci (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

© 2022 - Helena Frolková